Educhatka

Regulamin

www.educhatka.edu.pl

 • Właścicielem serwisu www.educhatka.edu.pl jest Patrycja Jurszewicz, ul. Żabia 7, 14-448 Białystok, NIP 5423228960, REGON: 200748821 zwana dalej Usługodawcą. Dane kontaktowe: kontakt@educhatka.edu.pl
 • Każdy Użytkownik serwisu zgadza się na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • Z serwisu mogą korzystać niezarejestrowani Użytkownicy uprawnieni wyłącznie do przeglądania treści dostępnych bez opłacania Abonamentu. Każdy niezarejestrowany Użytkownik akceptuje bezwarunkowo wszystkie postanowienia Regulaminu poprzez fakt korzystania z serwisu.
 • Zarejestrowani Użytkownicy oraz opłacający Abonament są uprawnieni do korzystania z funkcjonalności opisanej w punkcie 6 niniejszego Regulaminu. Zarejestrowani Użytkownicy zobowiązani są do bezwarunkowej akceptacji niniejszego Regulaminu w ramach procedury rejestracji. W razie odmowy akceptacji Regulaminu rejestracja nie wywołuje żadnych skutków prawnych i nie uprawnia do korzystania z Serwisu na zasadach innych aniżeli zastrzeżonych dla Użytkowników niezarejestrowanych.
 • Użytkownicy e-usługi zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego na terytorium Polski prawa.
 • E-usługa składa się z obszernej bazy multimedialnych ćwiczeń na stronie www.educhatka.edu.pl. Celem serwisu jest zapewnienie wsparcia dla rodziców i specjalistów w zakresie rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • E-usługa działa na wszystkich przeglądarkach, które wspierają obsługę tagu "video". Opis przeglądarek, które wspierają tagi "video" można sprawdzić tutaj: http//caniuse.com/#search=video
 • Serwis Educhatka.edu.pl wymaga do prawidłowego działania wtyczki Adobe Flash Player, którą można pobrać ze strony: http://get.adobe.com/pl/flashplayer/
 • Materiały zawarte na niniejszej stronie chronione są prawem autorskim - majątkowe prawa autorskie należą do Usługodawcy. Zabronione jest ich kopiowanie, powielanie, dystrybuowanie, publikowanie, umieszczanie lub ich transmitowanie w celach innych niż dozwolone w obowiązującym prawie. Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z tych materiałów w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, powinien uzyskać odpowiednią zgodę Usługodawcy. W celu uzyskania zgody należy zwrócić się do Usługodawcy za pomocą poczty elektronicznej.
 • Logowanie do serwisu następuje poprzez podanie adresu mailowego Użytkownika - dostęp do e-usługi, bez wymogu podawania danych osobowych Użytkownika. W przypadku podania adresu e-mail, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji od Usługodawcy, także mającej charakter reklamowy. W przypadku dobrowolnego podania danych osobowych, administratorem danych osobowych jest Właściciel serwisu. Użytkownik ma prawo wglądu do zgromadzonych danych i ich poprawiania. Na prośbę Użytkownika (kontakt za pomocą poczty mailowej) Usługodawca usunie dane osobowe Użytkownika.
 • Korzystanie z witryny www.educhatka.edu.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików "cookies". Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność Użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji. W serwisie www.educhatka.edu.pl wykorzystywanie są sesyjne pliki "cookies", które przechowują informacje o wyborach Użytkownika w celu poprawnego działania strony.
 • Zastrzegamy sobie prawo do uaktualniania lub wycofania poszczególnych produktów ze strony i wprowadzenia nowych – bez straty dla Użytkownika. Jeśli Użytkownik zgłosi podejrzenie błędu, Usługodawca dołoży starań w celu jak najszybszego jego usunięcia.
 • Gwarancja – w przypadku przerw w funkcjonowaniu serwisu dłuższym niż 6 godzin, które leżą po stronie Właściciela serwisu, Właściciel serwisu zobowiązuje się przedłużyć ważność wykupionego Abonamentu o czas trwania przerwy. W tym celu Użytkownik musi złożyć pisemną reklamację wysłaną na adres e-mail w ciągu 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia.
 • Cennik. Serwis Educhatka.edu.pl dostępny jest w wersji przeznaczonej na komputery osobiste. Serwis nie posiada wersji na urządzenia mobilne.
  Dostęp do pełnej wersji serwisu zostaje umożliwiony Użytkownikowi po wykupieniu jednego z poniższych Abonamentów:

  Rodzic:
  1 dzień 3 zł
  1 miesiąc 29 zł
  3 miesiące 49 zł

  Specjalista:
  1 dzień 3 zł
  1 miesiąc 49 zł
  3 miesiące 99 zł

  Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do organizowania promocji cenowych. W takim wypadku informacja o promocji zostanie opublikowana na głównej stronie serwisu lub na stronie serwisu na facebooku. Właściciel zastrzega sobie prawo do grupowej sprzedaży Abonamentów. Usługodawca jest płatnikiem podatku VAT. Cena usługi wyrażona jest w złotych polskich (PLN) i jest ceną brutto, co oznacza, iż zawiera podatek od towarów i usług (VAT). Jeśli Użytkownik chce otrzymać fakturę VAT, powinien skontaktować się z Usługodawcą za pomocą poczty elektronicznej, podając dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zakupu abonamentu.
 • Płatności.
  Użytkownicy dokonują opłaty za Abonament online za pośrednictwem PayU.pl.
  Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen e-usługi w każdym czasie. Każda zmiana cen zostanie opublikowana na stronie e-usługi w zakładce "O programie" i w Regulaminie.
 • Użytkownik korzystając z serwisu po dokonaniu opłaty wyraża zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że traci przysługujące mu prawo odstąpienia od umowy w chwili udzielenia takiej zgody. Zgadza się również, aby jego oświadczenie, w którym wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowej w okolicznościach, które powodują utratę przez niego prawa od odstąpienia utrwalono na innym trwałym nośniku w postaci poczty e-mail. Dostęp do treści cyfrowych sprzedawany jest za pośrednictwem sieci Internet na stronie www.educhatka.edu.pl
 • Użytkownik wchodzi na stronę internetową www.educhatka.edu.pl, zapoznaje się ze stroną, akceptuje regulamin i podejmuje decyzję o bezpłatnej rejestracji zakładając konto. Po opłaceniu zamówienia Użytkownik otrzymuje czasowy dostęp pełnej zawartości serwisu, zgodnie z wykupionym Abonamentem.
 • E-usługa została przygotowana do działania na komputerach osobistych i nie jest przystosowana dla urządzeń przenośnych (tablety, smartphony).
 • Regulamin może być zmieniany przez Usługodawcę w dowolnym czasie.
 • W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sposób alternatywny do drogi sądowej za pomocą innych metod rozstrzygania sporów. Może to uczynić przy pomocy postępowania mediacyjnego, pojednawczego lub rzecznika praw konsumenta.